NT512

Created on February 14th, 2021
ACTS OF THE APOSTLES

ACTS OF THE APOSTLES

From The New Interpreter‘s™ Dictionary of the Bible
Page 31 ACTS OF THE APOSTLES [Pra/ceij A)posto/lwn Praxeis Apostolo4n]. The Acts of the Apostles narrates the early witness of the church to the resurrection of Jesus…